Jdi na obsah Jdi na menu

22. 3. 2008

Mateřská škola Hostinné

2.1.5 Školní řád mateřské školy

Č.j.: 11/2017

Účinnost od: 1.9.2017

Spisový znak: 2.1.5

Skartační znak: S10

Změny:

 

 

Ředitel školy: Mgr. Vladimíra Svobodová

Adresa školy: Mateřská škola Hostinné, Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné

Zástupce ředitele školy (nebo učitelky, která zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti):

 • Bc. Irena Jandurová – zastupující učitelka v době nepřítomnosti ředitelky,
 • Dana Sehnalová – vedoucí učitelka MŠ A. Dvořáka, Hostinné,
 • Jitka Vítová – vedoucí učitelka MŠ Hasičská 231, Hostinné.

Telefon  ředitelství: MŠ Tyršovy sady 676 - 499 441 280.

Odloučené pracoviště: MŠ Hasičská 231 – 499 523 128.

Odloučené pracoviště: MŠ A. Dvořáka 744 – 499 524 330.

E-mail: mskolka@kthostinne.cz

Webové stránky: www.mskolka.estranky.cz

ID datové schránky: h6bkrpc

 

Ředitelka Mateřské školy Hostinné, Tyršovy sady 676, Hostinné v souladu s § 30 odst.,1 a 3  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon), v platném znění, dále v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a dalšími souvisejícími platnými předpisy vydává tento ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Pedagogická rada projednala dne:  30.8.2017.

Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9.2017.

 

 

OBSAH

 

1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

1.1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání

1.2. Práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

1.3. Povinnosti dětí

1.4. Práva zákonných zástupců

1.5. Povinnosti zákonných zástupců

1.5.a Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

1.6. Práva a povinnosti pedagogů

1.7. Pravomoci ředitelky školy

2. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání

2.1  Povinné předškolní vzdělávání

2.2  Omlouvání nepřítomnosti dítěte

2.3  individuální vzdělávání 

3. Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

4. Upřesnění práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

4.1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsob a rozsah jeho stravování

4.2. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců

4.3. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí  o průběhu vzdělávání 

4.4. Informování zákonných zástupců o mimořádných školních  a mimoškolních akcích

4.5. Konkretizace způsobu omlouvání dětí 

4.6. Základní pravidla chování při vzájemném styku

5. Provoz školy a vnitřní režim

5.1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

5.2. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

5.3. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

5.4. Délka pobytu dětí v MŠ:

5.5. Způsob omlouvání dětí

5.6. Způsob odhlašování obědů

5.7. Pobyt venku

5.8. Změna režimu

6. Platby v mateřské škole

6.1. Stravné

6.2. Školné

7. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

7.1. Bezpečnost dětí

7.2. Bezpečnostní opatření v areálu mateřské školy

7.3. Bezpečnost na akcích s rodiči

7.4. Vyzvedávání dítěte z mateřské školy jinou osobou

7.5. Podávání léků v mateřské škole

7.6. Pobyt dětí v prostorách mateřské školy

7.7. Pobyt dětí na školní zahradě

7.8. Pobyt mimo areál mateřské školy a opatření při sportovních akcích, výletech

8. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo  násilí

9. Zacházení s majetkem školy

9.1. Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání

9.2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

10.  Spolupráce mateřské školy s rodinou

11.  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

12.  Závěrečná ustanovení

12.1 Účinnost a platnost Školního řádu

12.2 Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem

12.3  Propagace mateřské školy             

12.4  Další informace   

 

 

1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

1.1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního  vzdělávání,
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem s potřebou podpůrných opatření,
 • Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle  konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole,
 • při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská  škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a    řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a  ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání /dále jen „vyhláška o  MŠ“/, v platném znění.

 

1.2. Práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 

Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností  a rozvoj jeho osobnosti s maximálním respektem jeho individuality / § 33 školského  zákona/,
 • zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v  rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole v souladu s § 29  školského zákona,
 • vyrůstat v rodinném prostředí v atmosféře lásky a porozumění, rodiče mají prvotní   odpovědnost za výchovu, vývoj a vzdělání dítěte,
 • na právo na svobodu projevu v mezích veřejné morálky, pořádku, ochrany zdraví
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí, zneužívání, zanedbávání výchovy  a před vlivem sociálně patologických jevů,
 • na rovný přístup, být prvořadým hlediskem při jakékoli činnosti, která se ho týká,
 • na zvláštní péči a výchovu v případě postižení a na podmínky odpovídající jeho  individuálním potřebám a mít možnost nejvyššího možného rozvoje,
 • být vyslyšeno v každém soudním, správním nebo jiném řízení, má právo na právní  nebo jinou odpovídající pomoc,
 • aby mu nemohlo být zasahováno do jeho soukromého života, domova, rodiny, osobní  korespondence,
 • být chráněno před všemi formami diskriminace (podle rasy, barvy pleti, politického nebo jiného smýšlení a náboženství),
 • na poskytnutí všech práv, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva  o právech dítěte
 • dítě je chráněno před všemi formami diskriminace (podle rasy, barvy pleti, politického nebo jiného smýšlením náboženství).
 • zájem dítěte je prvořadým hlediskem při jakékoliv činnosti, která se ho týká.
 • dítě má právo formulovat své vlastní názory, svobodně je vyjadřovat ve všech záležitostech, které se ho dotýkají.
 • dítě má právo na svobodu projevu v mezích veřejné morálky, pořádku, ochrany zdraví,
 • dítě má právo být vyslyšeno v každém soudním, správním nebo jiném řízení. Má právo na právní nebo jinou odpovídající pomoc.
 • dítěti není možné zasahovat do jeho soukromého života, domova, rodiny, osobní korespondence.

Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do  základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči všem dětem s potřebou podpůrných opatření.

 • Dítě s potřebou podpůrných opatření má právo, v rámci svých možností, dosáhnout nejvyššího možného rozvoje,
 • dítě nesmí být jakýmkoliv způsobem vykořisťováno.

 

1.3. Povinnosti dětí 

 • Při příchodu do MŠ je dítě povinno očistit si obuv a přejít z šatny, kde se smí zdržovat  pouze po dobu převlékání,
 • všechny své věci musí udržovat v pořádku, pěkně uložené ve své skříňce, přihrádce,  která je označena značkou,
 • při příchodu do třídy by dítě mělo pozdravit, respektovat své kamarády a neubližovat si   navzájem,
 • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo   seznámeno, rovněž dodržovat dohodnutá  třídní pravidla.

1.4. Práva zákonných zástupců 

 • Právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního života,
 • po dohodě s učitelkou a dle momentálních podmínek ve třídě být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě mateřské školy,
 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí, kdykoliv požádat o konzultaci s učitelkou či ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu),
 • průběžně získávat informace o výsledcích vzdělávání dítěte,
 • projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy,
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení programu školy,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí.

1.5. Povinnosti zákonných zástupců 

 • Zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy a bylo při příchodu vhodně a čistě upraveno,
 • zúčastnit se osobně projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, jsou-li k tomu vyzváni ředitelkou mateřské školy,
 • informovat učitelku či ředitelku školy o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na  průběh vzdělávání dítěte,
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • oznámit škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (vše pro potřeby školní matriky), např. změna bydliště, zdravotní pojišťovny, telefonní spojení,
 • pokud pečuje o dítě pouze jeden ze zákonných zástupců, doloží dokument, který je dokladem stanovení jeho péče,
 • jestliže soud svěřil nezletilé dítě do výchovy pouze jednoho z rodičů a současně neomezil výslovně rodičovskou zodpovědnost druhého rodiče ani právo na styk s dítětem, je mateřská škola povinna předat dítě kterémukoli ze zákonných zástupců dítěte podle dohody o docházce dítěte do mateřské školy,
 • oznámit neprodleně jakoukoliv změnu v uvedených údajích,
 • uvést mobilní telefon, který je kdykoliv dostupný pro potřeby náhlého onemocnění dítěte,
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné,
 • dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim, respektovat stanovenou denní délku provozu mateřské školy,
 • řídit se školním řádem,
 • povinnost účastnit se třídních schůzek, jakákoliv rozhodnutí z těchto schůzí při mateřské škole jsou pro všechny závazná.

 

1.5.a Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními, dětí nadaných

Podpůrná opatření prvního stupně

 • Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).
 • Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy. 
 • Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte /§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb./.

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 • Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.
 • Ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami /11 vyhlášky č. 27/2016 Sb./, v naší mateřské škole je ustanoven koordinátor inkluze. 
 • Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. ŠPZ vydá zprávu a doporučení, které doručí zákonnému zástupci a doporučení i mateřské škole. 
 • Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná /§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb./.
 • Základní postupy před a při poskytování podporných opatření II. – V. stupně, stejně tak i  ukončení jejich poskytování, jsou uvedeny ve školském zákoně a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. v platném znění  a nelze se od nich odklonit. 

 

Vzdělávání dětí nadaných

 • Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
 • Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. 

 

1.6. Práva a povinnosti pedagogů

 • Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte,
 • má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém  vykonává svou práci,
 • rozhoduje o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy.
 • učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy  přiměřeným a vhodným způsobem.

1.7. Pravomoci ředitelky školy 

 • Přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání,
 • ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění jestliže:
 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny,
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • dítě nezvládne adaptační program,
 • stanovit výši úplaty za předškolní vzdělávání,
 • snížit nebo prominout úplatu za poskytované vzdělávání a školské služby,
 • omezit či přerušit provoz MŠ,
 • ukončit individuální vzdělávání dítěte  

2. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, a to v rozmezí od 2.5. – 16.5. na následující školní rok, pro který bude dítě do MŠ přijato.
 • O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím informačních letáků, informační tabule v hale školy, místního tisku a webových stránek školy.
 • O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání na základě kritérií stanovených směrnicí ředitelky školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ.
 • Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je prohlášení zákonného zástupce o pravidelném očkování dítěte, nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto prohlášení je součástí žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Zákonní zástupci předávají veškerou vyplněnou dokumentaci /žádost, evidenční list, případné rozhodnutí ZŠ o odkladu školní docházky aj./ o dítěti ředitelce mateřské školy ve stanoveném termínu.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič v zákonné lhůtě dle správního řádu. O přijetí dítěte bude zákonný zástupce informován zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly na dostupném místě ve škole – informační tabule v hale a prostřednictvím webových stránek. Ve stanoveném termínu zákonný zástupce podepíše rozhodnutí o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • O přijetí dítěte s potřebou podpůrných opatření rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko- psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
 • Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020 /§ 34 odst. 1/.
 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy zkušební pobyt zpravidla v délce 3 měsíců.
 • Při prvotním vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně adaptační režim, který zajistí postupné seznámení dítěte s prostředím a postupné navazování nových kontaktů. Délku a potřebnost adaptačního procesu dohodne pedagog se zákonným zástupcem na základě podmínek a především potřeb dítěte.
 • Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dohodne rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Pokud  zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno ji dohodnout s ředitelkou školy s platností od nového měsíce.
 • Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní účely školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.
 • Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

 

Přednostní přijetí

 • Spádová mateřská škola,
 • povinné předškolní vzdělávání,
 • postupný nárok dětí na předškolní vzdělávání.

 

 • Děti mají právo vzdělávat se ve spádové mateřské škole. Rodiče mají právo vzdělávat své dítě i v mateřské škole nespádové, pokud ta není naplněna. Spádové obvody jsou stanoveny městským úřadem Hostinné – pro Hostinné, Čermnou, Klášterskou Lhotu.
 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní povinné školní docházky, děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a trvalé bydliště mají ve spádovém obvodě.
 • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku /§ 34 odst. 1/.

 Postupně nárok dětí na předškolní vzdělávání ve spádovém obvodě:

 • čtyřleté od 1. 9. 2017,
 • tříleté od 1. 9. 2018,
 • dvouleté s místem trvalého pobytu od 1. 9. 2020.

2.1  Povinné předškolní vzdělávání 

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte /§ 34a odst. 2/.              
 • Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se  přestupku podle § 182a školského zákona /§ 182a /.
 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole  Mateřská škola Hostinné, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte /§ 34a odst. 2/.
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitel školy /§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb./. Začátek povinného předškolního vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské školy na 8:00 hodin. Toto je nejpozdější doba příchodu dítěte do třídy mateřské školy. Lze dohodnout dřívější začátek v rozmezí 7:00 – 8:30 hodin.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno /§ 34a odst. 3/. 
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona

2.2  Omlouvání nepřítomnosti dítěte 

 • Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.
 • Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

          a) telefonicky,

          b) písemně třídnímu učiteli na omluvném listě,

          c) osobně třídnímu učiteli.

 • Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
 • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí /§ 34a odst. 4/.   

2.3  Individuální vzdělávání dítěte 

 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte /§ 34a odst. 4/.
 • Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitelky školy.  Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.
 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

          a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

          b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

          c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte/§ 34b odst. 2/.

 • Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno /§ 34b odst. 3/. Tyto oblasti vychází ze Školního vzdělávacího programu mateřské školy „PUTOVÁNÍ ZA DUHOU“.
 • Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:
 • způsob ověření - přezkoušení dítěte v mateřské škole,            
 • termín ověření:
 • 1.středa v prosinci,
 • náhradní termín: 2.středa v prosinci,
 • zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření /§ 34b odst. 3/.

 

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu /§ 34b odst. 4/.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání /§ 34b odst. 7/. 

 

3.  Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: podle § 35 zákon 561/2004 Sb.:

 • se dítě bez řádné omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 14 dní,
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování /§ 123/ ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy, popř. vedoucí ŠJ, jiný termín úhrady.

Ředitelka školy při ukončení docházky přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte. 

4. Upřesnění práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

4.1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování 

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.
 • Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy. 

 

4.2. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 • Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně učitelce ve třídě MŠ. Teprve po osobním předání přebírá učitelka zodpovědnost za dítě.
 • Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8:00 hodin. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy do 8:30 hodin, nesmí to však omezovat a narušovat vlastní vzdělávací proces.
 • Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zdravotní potíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, změna zdravotní způsobilosti a další závažné skutečnosti, oznámí rodiče tuto skutečnost neprodleně MŠ. Zprávu podají i v případě výskytu infekčního onemocnění v rodině (žloutenka, salmonelóza, mononukleóza), ale i výskytu vší.  Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování školního řádu školy.
 • V případě jakékoliv předchozí nevolnosti dítěte je zákonný zástupce povinen při předání dítěte o této skutečnosti informovat učitelku.
 • V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.
 • Dítě musí být učitelce předáno osobně!!! V případě, že zákonný zástupce doprovodí dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo, nenese mateřská škola odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.
 • Učitelky odpovídají za děti do doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět ve třídě, školní zahradě rodičům nebo zástupcům předají. Rodiče po předání dítěte učitelkou nesou plnou odpovědnost za dítě v prostorách MŠ.
 • Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v MŠ. Vystavené písemné pověření podepsané zákonným zástupcem dítěte předají zákonní zástupci učitelce (na formuláři MŠ). Mateřská škola postupuje v dobré víře, že se oba zákonní zástupci na pověřených osobách k vyzvedávání dítěte dohodli.
 • Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti není možné.
 • Po převzetí dítěte je zákonný zástupce neprodleně povinen opustit areál mateřské školy, pokud tak neučiní, škola se zříká odpovědnosti v případě jakéhokoliv úrazu v prostorách školy či na zahradě.
 • Zákonní zástupci jsou povinni dítě vyzvednout včas, v případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, jsme nuceni tuto skutečnost oznámit oddělení péče o dítě a zřizovateli.
 • O odchodech dětí po skončení provozu jsou vedeny záznamy. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do MŠ.
 • Zákonný zástupce si vyzvedává dítě tak, aby v 16:30 hodin již budovu opustil a ta mohla být uzamčena.
 • V případě, že si zákonný zástupce, ani žádná z pověřených osob nevyzvedne dítě do ukončení provozní doby a zákonný zástupce nebude učitelku informovat o svém pozdějším příchodu, bude zvolen následující postup:
 • Učitelka na základě uvedených telefonů v matričním listě dítěte se pokusí o zjištění důvodu nevyzvednutí a bude informovat zákonného zástupce o tom, že je dítě doposud v mateřské škole. Dále informuje ředitelku školy.
 • Pokud se nepodaří zajistit telefonické spojení, vyčká učitelka 1 hodinu od doby ukončení provozu a poté se bude řídit se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči – sociální odbor,případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a  policejní útvary se žádostí o pomoc.
 • Opakované nerespektování provozní doby bude charakterizováno jako neplnění povinností vyplývajících ze školního řádu s důsledky možného ukončení docházky dítěte.

4.3. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích 

 • Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně mateřské školy a na webových stránkách školy.
 • Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
 • Ředitelka mateřské školy svolává třídní schůzku na začátku školního roku, kde jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí.
 • V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.
 • Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.
 • Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

4.4. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích 

 • Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně a www stránkách školy.
 • Zákonní zástupci svým podpisem stvrzují účast dítěte na akcích, proto doporučujeme rodičům tyto nástěnky a www stránky pečlivě sledovat.
 • V případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce vzdělávání v běžných provozních podmínkách mateřské školy – jiná třída. Toto se netýká celodenních akcí (výlety), kdy vyjíždí celá MŠ a z provozních důvodů nelze zajistit dozor pedagogickým pracovníkem.
 • V případě potřeby podání léku na nevolnost (při cestě dopravním prostředkem) je povinen zákonný zástupce písemně požádat o podání léku s uvedením jeho názvu a množství a zároveň osobně předá lék odpovědné učitelce.

4.5. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu 

 • Nemůže-li dítě do mateřské školy docházet, rodiče tuto skutečnost oznámí osobně na tel. číslo mateřské školy:

 

 • MŠ Tyršovy sady – tel.: 499 441 280,
 • MŠ Hasičská – tel.: 499 524 128,
 • MŠ A.Dvořáka – tel.: 499 524 330.

 

 • Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.
 • Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7:00 hod.,a to telefonicky nebo osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky.
 • Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně mateřské škole.
 • Výskyt infekčního onemocnění jsou rodiče povinni hlásit ihned.
 • Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě na základě písemného potvrzení od dětského lékaře, které nám zaručí jeho uzdravení /v zájmu zdraví ostatních dětí/.
 • V případě, že má dítě vši (zavšivení je považováno za infekční onemocnění ,, pediculosis“), má učitelka právo odmítnout přijetí dítěte do kolektivu s ohledem na zdraví ostatních účastníků vzdělávání.
 • Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.
 • Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

4.6. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a  s ostatními zákonnými zástupci.

 • Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské

b) řídí se školním řádem mateřské školy,

c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi

docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla

5. Provoz školy a režim dne při vzdělávání dětí v MŠ  

 • Na všech budovách mateřských škol je celodenní provoz MŠ od 6:30 do 16:30 hodin.

 

5.1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole 

 • Zřizovatelem školy je Město Hostinné, které zřizuje MATEŘSKOU ŠKOLU HOSTINNÉ jako příspěvkovou organizací s celodenním provozem.
 • Součástí mateřských škol je školní výdejna.
 • Obědy jsou dováženy z jídelny Gymnázia a SOŠ Hostinné.

 

 • Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání na adrese:

 

 • MŠ Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné
 • MŠ Hasičská 231, 543 71 Hostinné
 • MŠ A.Dvořáka 744, 543 71 Hostinné

 

 • Zahájení provozu v jedné třídě. Všechny děti se zde postupně schází do 7:30 hodin.
 • Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8:00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.
 • Ukončení provozu – ve třídě u učitelky vykonávající konečnou směnu- vždy mají zákonní zástupci informaci ihned za dveřmi na ceduli. Děti se postupně do oznámené třídy převádějí a rozcházejí se z ní.
 • Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.
 • Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ je možno doručit poštou nebo osobně ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí. 

 

 5.2. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 

 • V mateřské škole jsou heterogenní třídy.
 • Předškolní vzdělávání probíhá podle ŠVP PV.
 • Následující denní režim je stanovený přibližně. V případě potřeby je pozměněn a uzpůsoben dle potřeb (výlety, divadelní představení apod.).

 

 • Režim dne

                    

6:30 – 7:30 hod.: scházení dětí

7.30 – 9:30 hod.: spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, reedukační a kompenzační speciálně pedagogická péče,individuální rehabilitační péče, práce dle strukturovaného režimu, logopedická péče,

8:30 – 9:00 hod.: hygiena, svačina,

9:30 – 11:30 hod.: pobyt venku

11:30 – 12:15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:00 – 14:00 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, náhradní nespací aktivity dle věku dětí, péče speciálně pedagogická, logopedická, nadstandardní aktivity,

14:00 – 14:30 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

15:30 – 16:30 hod.: rozcházení dětí.

Režim dne lze vždy přizpůsobit momentální situaci a individuálním potřebám dětí. 

 

 • Další organizační zajištění ve speciálních třídách a pro děti individuálně integrované:

 

 • Individuální činnosti denně (logopedie, rehabilitační cvičení, cvičení jemné i hrubé motoriky dle individuálního výchovně vzdělávacího plán),
 • společné činnosti denně (ranní kruh, pohybová aktivita, pracovní činnosti apod. dle týdenního tematického plánu),
 • pobyt venku /dostatečná pohybová aktivita, orientace při pohybu ve městě,
 • hygienické a společenské návyky, sebeobsluha,
 • denní pohovory s rodiči,
 • pečlivá příprava činností s dětmi,
 • pravidelné doplňování poznatků o dítěti do osobního portfolia dítěte,
 • účast na vhodných a přiměřených akcích školy, integrace dětí do zájmových aktivit školy,
 • spolupráce s odbornými lékaři, PPP, SPC, klinickým logopedem,
 • studium dostupného odborného materiálu, účast na tematicky vhodných seminářích,
 • plnění dalších úkolů, vyplývajících ze ŠVP.

 

 • Dítě v MŠ potřebuje
 • sportovní oblečení na školní zahradu, v létě kšiltovku nebo klobouk,
 • bezpečné a zdravotně nezávadné přezůvky, ne pantofle ani crocsy
 • pyžamo – dle sdělení konkrétní třídy,
 • zástěrku, sukni, lehké hrací kalhoty, náhradní spodní prádlo, náhradní oblečení,
 • pláštěnku a holínky,
 • zákonní zástupci jsou povinni označit věci dětí, u kterých by mohlo dojít k záměně – podepsat !!!!!!,
 • za cennosti (např. náušnice, řetízky) a donesené hračky MŠ neručí!!!,
 • děti vybavit pro pobyt v mateřské škole takovou obuví, která je pro ně při pohybu v MŠ i mimo ni bezpečná (pantofle jakéhokoliv druhu jsou nepřijatelné),
 • zákonní zástupci nesou plnou odpovědnost za obsah věcí uložených v sáčcích v šatnách dětí a na jejich poličkách,
 • zákonný zástupce zajistí, aby obsahem výše uvedených sáčků a poliček byl pouze náhradní oděv pro dítě v případě nečekané příhody.

 

5.3. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 • Děti se přijímají zpravidla v době od 6:30 hod do 8:00 hod.
 • Z bezpečnostních důvodů je budova otevírána dálkovým videokamerovým systémem.
 • Zákonný zástupce se ozve jménem a identifikuje se pohledem do kamery u dveří. Poté bude vpuštěn do budovy a předá, popř. si osobně přijde pro své dítě.
 • Přivádění a převlékání dětí
 • Rodiče převlékají děti v šatně,
 • věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk,
 • věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně. 
 • Předávání a vyzvedávání dětí:
 • Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte,
 • rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce,
 • rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné,
 • děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené,
 • vyzvedávání dítěte sourozenci, prarodiči nebo cizí osobou vždy zákonní zástupci projednají s ředitelkou školy, která s nimi vyřídí potřebné formality dle § 9, § 22 Občanského zákoníku,
 • bez písemného pověření na formuláři mateřské školy učitelky nevydají dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci.
 • Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:
 • Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12:15 a 13:00 hod.,
 • ostatní děti se rozcházejí mezi 14:30 hod a 17:00 hod.,
 • v případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.

5.4. Délka pobytu dětí v MŠ: 

 • Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do MŠ na celý den, nebo jen na dopoledne s obědem.
 • Děti přicházejí do MŠ do 8:00 hod. Pozdější příchody dohodnou rodiče s učitelkami předem.

5.5. Způsob omlouvání dětí: 

 • Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:

          a) osobně ve třídě učitelce,

          b) telefonicky na níže uvedenýchčíslech.

  5.6. Odhlašování a přihlašování obědů 

 • Obědy je možné na aktuální den odhlásit nebo přihlásit v době od 6:30 do 7:00.

5.7. Pobyt venku

 • Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.
 • Důvodem vynechání nebo zkrácení pobytu venku jsou nepříznivé aktuální meteorologické podmínky – silný déšť, mlha, znečištění ovzduší, teplota pod -10C, rovněž příliš vysoké teploty v letních měsících. 

5.8. Změna režimu 

 • Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího rámcového programu pro PV a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.  

6. Platby v mateřské škole 

6.1.  Stravné  

Podmínky školního stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů a směrnicí ředitelky školy.

 • Uhradit úhradu za stravné je povinen zákonný zástupce vždy do konce předcházejícího měsíce. Opakované neplacení je považováno za vážné porušení provozu školy a může být důvodem k vyřazení dítěte z docházky do MŠ výše stravného je vyvěšena na informativní nástěnce školy a je stanovena ve dvou kategoriích pro děti od 3 – 6 let a pro děti 7 leté.
 • Vedoucí školní jídelny dbá a eviduje poplatky za stravné.
 • Zákonní zástupci mají právo platit převodem na účet mateřské školy nebo v hotovosti do pokladny MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou  nepřítomnost dítěte.
 • Pokud není nepřítomnost dítěte předem známa, omluví zákonný zástupce dítě neprodleně.
 • Odhlašování je nutné provést telefonicky v ten daný den do 7:00 hodin. Neodhlášené obědy propadají.
 • Rozsah stravování je stanoven tak, že pokud je dítě přítomno v době podávání jídla stravuje se vždy.
 • Zákonní zástupci dítěte vyplní před nástupem dítěte do mateřské školy přihlášku ke stravování a společně s vedoucí školní jídelny dohodnou způsob úhrady stravného.
 • Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny.
 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů.
 • Jídelníček je vyvěšován nejpozději v pondělí ráno na celý týden, uveřejněn na www stránkách MŠ, případné změny jsou vyznačeny ihned.
 • Je zachována technologie přípravy pokrmů a nápojů, je zajištěn dostatečný pitný  režim v průběhu celého dne.
 • Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly.
 • Dítě nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnalo a naučilo se tak zdravému stravování.
 • Děti, které odchází výjimečně po obědě a mají zaplacenou celodenní stravu, dostávají náhradní balenou svačinu v poledne.
 • Pokud je nutné, aby dítě mělo vyřazeno z jídelníčku jakoukoliv potravinu, může tak škola učinit pouze na základě vyjádření lékaře se stanovením potřebných omezení. Pokud k tomuto případu dojde, pak zákonný zástupce projedná s ředitelstvím školy tuto skutečnost a budou provedeny následující kroky. Ředitelství školy sepíše se zákonným zástupcem dohodu o plné odpovědnosti za donesené potraviny z domova a podané dítěti jako náhrada za potraviny vyloučené z jeho jídelníčku. Každý pátek zákonný zástupce navštíví vedoucí školní jídelny a s ní projedná, které potraviny musí být v jídelníčku nahrazeny. Zákonný zástupce odpovídá za donášku nahrazených potravin a osobně předá učitelce na třídě k řádnému uložení před podáním dítěti. Zákonný zástupce je povinen každý den při předání dítěte učitelce upozornit na případnou změnu jídelníčku dítěte na daný den.  

6.2. Úplata ze předškolní vzdělávání 

Podle zákona č.561/2004 Sb.,(školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění je stanoveno: 

 • Vzdělávání v mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až po vstup do základní školy, bezúplatnost platí tedy i pro děti s odkladem školní docházky  – platnost od 1.9.2017.
 • Bezúplatné vzdělávání platí také pro děti se zdravotním postižení – platnost do 31.8.2017.
 • Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena vždy pro následující školní rok oznámením ředitele školy do 30.6., její výše vychází z neinvestičních nákladů   předchozího období mateřské školy.
 • Jednotná úplata za vzdělávání - je stanovena vždy k 1.9. daného  roku do 31.8.  následného roku – školního roku.
 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek  nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a  tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy – písemná žádost a potvrzení  od  oddělení dávek sociálního odboru.
 • O osvobození od úplaty rozhoduje ředitelka mateřské školy.
 • Ostatní práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte týkajících se úplaty za školní vzdělávání jsou stanovena ve Vnitřním pokynu ředitelky mateřské školy.
 • Zákonný zástupce je povinen uhradit úplatu za vzdělávání vždy do konce předešlého  měsíce. Opakované neplacení je považováno za vážné porušení provozu školy a může být důvodem k vyřazení dítěte z docházky do MŠ.   

Pokud nebude uhrazena  úplata za předškolní vzdělávání a stravné za období delší než jeden měsíc, bude dítě přijato k docházce do mateřské školy až po jejich uhrazení. 

Nezaplacení úplaty za předškolní vzdělávání a stravování je považováno za hrubé porušení školního řádu a dítěti může být ukončena docházka do mateřské školy. 

7. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí  

7.1  Bezpečnost dětí 

 • Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově, činnostech s ním přímo souvisejících. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocení rizik spojených s činnostmi opatření k prevenci předpokládaných rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání, při přesunech  dětí v rámci školního vzdělávání a při účasti dětí školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.
 • Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí učitelkou mateřské školy od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání dítěte nebo jím pověřené osobě učitelkou mateřské školy na jakémkoliv místě budovy, či zahrady školy.
 • Všichni zaměstnanci dodržují předpisy PO a BOZP, řídí se Vnitřním pokynem č. 32/06.  Učitelky denně ve třídách poučují děti o bezpečnosti. Při pořádání akcí mimo školu je za dodržování bezpečnosti odpovědný pověřený pracovník.
 • Od okamžiku předání dítěte zákonnému zástupci a taktéž do okamžiku předání učitelce musí být pod stálým dohledem zákonného zástupce.
 • Dítě za doprovodu zákonného zástupce nesmí použít herní zahradní prvky bez předchozí vizuální kontroly pověřenou osobou a zároveň před řádným poučením je použít.
 • Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské školy. Učitelé nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jiným učitelem či zaměstnancem školy.
 • Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, seznamuje děti s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo vytváření základů klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví dětí a jejich bezpečnosti. Ve školním vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody.
 • Dítě v mateřské škole potřebuje: přezuvky-pevnou bezpečnou obuv, vhodné oblečení do třídy, sportovní oblečení pro pobyt venku, pyžamo a náhradní oděv pro nepředvídané příhody, pláštěnku, holínky.
 • Zákonní zástupci nenechávají klíče od svého bytu nebo jakékoliv jiné v šatních  skříňkách dětí.
 • Z bezpečnostních důvodů nedávejte dětem do mateřské školy hračky, které obsahují malé části, které mohou ohrozit zdraví dětí. Patří mezi ně panáčci z Lega, Šmoulové Stikeez a jiné. Do MŠ se smí donášet (s posouzením učitelky ve třídě) v omezeném množství pouze hračky (např. plyšák k odpočinku), které mají řádný atest, jsou určeny pro tu danou věkovou kategorii.
 • Zákonní zástupci odpovídají za své dítě i po dobu, kdy je dítě v MŠ v těchto případech:
 • za oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si dítě bere s sebou do MŠ - mohou např. zapříčinit úraz dítěte),
 • za obsah šatních skříněk – nesmí obsahovat nebezpečné věci, ostré předměty, léky apod. - mohou zapříčinit úraz dítěte i jiných dětí a učitelky nejsou povinny kontrolovat jejich obsah.
 • Bezpečnost dětí nejen při pobytu venku, ale i při činnostech dětí v mateřské škole je v našich podmínkách zajištěna maximální kumulací pracovní doby pedagogických pracovnic do období, kdy je v mateřské škole největší počet dětí. To samozřejmě je i  velkým přínosem pro individualizaci ve vzdělávání a zároveň to velice napomáhá pro kvalitní plnění úkolů RVP PV.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy tak, aby na jednoho učitele mateřské školy připadlo nejvýše:
 • 20  dětí z běžných tříd,
 • 12 dětí v případě, že jsou mezi nimi  zařazeny děti s přiznanými  podpůrnými opatřeními 2. – 5. stupně nebo děti mladší 3 let,
 • ve třídách zřízených dle §16, odst.9 jsou mimo území MŠ přítomni vždy 2 a více pracovníků (pedagogický asistent).
 • Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostředí náročném bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.
 • Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
 • Děti v naší mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v MŠ a na akcích   organizovaných MŠ  u pojišťovny KOOPERATIVA, číslo pojistné smlouvy ……………………... V případě úrazu dítěte jsou rodiče bezprostředně informováni.   Úraz, který si vyžádá péči rodiče o dítě delší než 1. den obdrží zákonný zástupce od    ředitelky formulář (posudek o bolestném), který je součástí podkladu pojistné události.   Toto pojištění je platné pro všechny aktivity, které škola s dětmi pořádá dle Vnitřního    pokynu Pokyn k zajištění první pomoci.
 • Úrazem dítěte je úraz, který se stal dětem při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy dětí v MŠ, na vycházkách, výletech, apod.
 • Školní úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do mateřské školy a zpět.
 • Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů.
 • Jeví-li dítě příznaky nemoci (kašel, rýma, vyrážka, zánět spojivek, teplota…) mají učitelky právo a zároveň povinnost informovat ihned zákonné zástupce. Ti mají povinnost si dítě neprodleně vyzvednout. Toto opatření je z důvodu předejití nákazy dětského kolektivu.
 • Škola plní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany proti projevům diskriminace a proti patologickým jevům dle Vnitřního pokynu č……...
 • Zákonný zástupce zodpovídá zcela za to, že dítě předává k předškolnímu vzdělávání zdravé a není ohroženo zdraví a bezpečnost ostatních dětí.
 • Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
 • Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.
 • V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22.12.2005, čj. 37014/2005-25.
 • Žádáme rodiče, aby z hygienických a prostorových důvodů nevodili do školy zvířata a nedávali do vstupních prostor kola, kočárky aj. (vyjma kočárků s mladším dítětem) 

7.2  Bezpečnostní opatření v areálu mateřské školy 

 • Kamerový přístupový systém pro rodiče pomáhá zajistit vyšší bezpečnost dětí a zaměstnanců školy a pomáhá zabezpečit majetek školy. Do školy je tak z velké části zabráněno vstupu osobám, které zde nemají žádný důvod ke vstupu.  
 • Při příchodu zákonní zástupci zazvoní na svoji třídu, postaví se obrazovku nad zvonky, identifikují se pohledem do kamery u vstupních dveří. Poté bude rodič vpuštěn do budovy za pomoci elektronického zámku. Školu opouští příslušným vchodem. Každý zaměstnanec, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Zákonní zástupci nesmí umožnit vstup cizím osobám do budovy mateřské školy.  
 • Požární poplach, evakuace objektu, použití únikových uzávěr dveří.
 • V případě požáru nebo při nezbytnosti evakuace objektu z jiných důvodů se k úniku použije unikový plán evakuace, a to na zahradu školy a dále do bezpečného prostoru na předzadradu.
 • Přístup v době prázdnin a ve dnech pracovního klidu a státem uznaných svátcích má pouze vedení školy, zaměstnanci.
 • Provoz školy je od 6:30 hod. do 16:30 hod. Po té se MŠ uzamyká.
 • Zákonní zástupci jsou o kamerovém systému informováni na první schůzce rodičů v září, kde jsou rovněž seznámeni a s platným Organizačním řádem školy, Školním řádem, Vnějším řádem, Školním řádem o stravování a s dalšími předpisy.
 • Seznámení stvrzují svým podpisem vždy.
 • Pokud se neúčastní třídních schůzek, jsou povinni se s těmito pokyny seznámit a podepsat se dodatečně. Pokud rodiče nebudou dodržovat výše popsané dokumenty je toto považováno za hrubé porušení řádu školy a dítěti hrozí vyloučení z předškolního vzdělávání na škole. 
 • Nedovolte, prosím, aby s Vámi do školy současně vstupovaly další cizí osoby.  Při odchodu ze školy nikoho nepouštějte do budovy, hlavně cizí osoby. Zavírejte vstupní dveře, při odchodu/příchodu z budovy školy se přesvědčte, že jste je skutečně zavřeli. Jde o bezpečnost vašich dětí!

7.3  Bezpečnost na akcích s rodiči 

 • V případě konání akcí (besídky, slavnosti, apod.), které se konají za přítomnosti zákonných zástupců, nesou za dítě plnou odpovědnost rodiče nebo pověřené osoby.  Jestliže se akce účastní dítě, které nebylo předáno rodičům, či zákonným zástupcům, odpovídá za jeho bezpečnost předem pověřený pracovník školy do doby předání dítěte zákonnému zástupci. Při konání akcí na zahradě, zůstává dítě s učitelkou uvnitř budovy, aby nedošlo k promíchání s dětmi, které si rodiče již vyzvedli. V případě, že si rodiče vyzvedli své dítě z MŠ a ihned se přesunuli na místo konání akce, tehdy již dítě není v péči  MŠ a škola již nenese zodpovědnost za případný úraz z pohledu vyhl. č. 64/2005 Sb. (úrazy dětí, mládeže a studentů).
 • Při společných akcích školy, které probíhají v době provozu školy, je rodič povinen si z bezpečnostních důvodů převzít dítě u učitelky. V opačném případě se dítě dané akce nezúčastní.
 • V průběhu konání celé akce jsou všichni zúčastnění povinní neustále dodržovat všechny zásady bezpečnosti.
 • Koná-li se akce uvnitř, rodiče nesmí otevírat okna.
 • Koná-li se akce na zahradě, je zákaz používání herních prvků.
 • Je-li součástí akce oheň, je již před jeho zapálením stanovena osoba, která bude přikládat a bude zajišťovat celkový dohled ohniště, včetně jeho úplného uhašení.
 • Přihodí-li se někomu úraz, je možné vyžádat si první pomoc u zaměstnanců MŠ.
 • Jsou-li pro jednotlivou akci stanovena specifická pravidla, jsou všechny osoby povinny pokyny respektovat a dodržovat.
 • V případě společných aktivit pořádaných školou je zákonný zástupce zajistit takový dohled nad dítětem, aby byl garantem jeho bezpečnosti.
 • Aktivity pořádané školou jsou určeny pro děti přijaté k předškolnímu vzdělávání a jejich zákonné zástupce.
 • Pokud zákonný zástupce se účastní aktivity i s mladším sourozencem, který není přijat k předškolnímu vzdělávání, projedná tuto záležitost s učitelkou, zda je vhodné a možné tuto aktivitu s mladším či starším sourozencem absolvovat a pokud dojde ke vzájemné dohodě, je zákonný zástupce povinen zabezpečit péči o toto dítě tak, aby nebyla narušena daná činnost a byla zajištěna bezpečnost tohoto dítěte.  

7.4  Vyzvedávání dítěte z mateřské školy jinou osobou 

 • Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči!

7.5  Podávání léků v mateřské škole

 • Podávání jakýchkoliv léků dětem pedagogickým personálem v mateřské škole je zakázáno. Pokud dítě musí v době pobytu v mateřské škole dostat lék, bude mu podán až po pokynu ředitelství školy na základě písemné Dohody o podávání léků se zákonným  zástupcem, který předloží potvrzení lékaře o jeho nutnosti podání. Potvrzení od lékaře není požadováno pouze v případě podání léku na nevolnost, který bezprostředně souvisí s cestováním dopravním prostředkem.
 • Při specifických činnostech rodiče předkládají posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (sportovní, lyžařské školičce, předplaveckém výcviku).
 • Pokud se dítěti stane úraz mimo mateřskou školu (zlomená ruka, sešitá rána apod.), bude k docházce do mateřské školy přijato pouze s vyjádřením lékaře a pouze v případě, že bude schopno samostatné sebeobsluhy bez zvýšených nároků na jeho péči, která škola z hlediska počtu personálu nemůže zabezpečit. Posouzení náročnosti péče a zároveň tak zajištění jeho bezpečnosti je plně v kompetenci ředitelky školy.

7.6 Pobyt dětí v prostorách mateřské školy  

 • Učitelka má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžně kontroluje jejich počet. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ.
 • Učitelka průběžně kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třídy, herna, sociální zařízení, šatna).
 • Při hře ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.
 • Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí.
 • Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).
 • Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení v tělocvičně musí zkontrolovat, zda je v tělocvičně nebo ve sportovní hale nářadí v pořádku.
 • Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.
 • Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí 

7.7  Pobyt dětí na školní zahradě 

 • Učitelka má v každém okamžiku přehled o všech dětech, průběžně kontroluje počet dětí.
 • Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí pedagog bez dozoru lézt na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Při těchto činnostech pedagog asistuje. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled. 

7.8  Pobyt mimo areál mateřské školy a opatření při sportovních akcích, výletech 

 • Při pobytu dětí mimo areál MŠ pedagog průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech stálý přehled, ředitelka školy stanoví vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích.
 • Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí, při specifických činnostech (plavání, sáňkování,výletech) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům, která je v pracovněprávním vztahu k MŠ  a zajišťující bezpečnost dětí (školnice, uklízečka).
 • Pedagogové dbají na bezpečné přecházení vozovky za používání terčíku. Při vycházkách se učí děti chodit ve dvojicích, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím.
 • Pedagogové průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě.
 • Pedagogové mají trvale povoleny vycházky s dětmi na území města i turistické výlety mimo toto území.
 • Při volném pohybu dětí na vhodném místě učitelka kontroluje prostor z hlediska bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí.
 • Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobuje intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním  schopnostem jednotlivých dětí.
 • Využívají  se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.
 • Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky,  ostré velké kameny apod.). 

8. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo  násilí

 • Podstatnou  součástí ochrany před sociálně patologickými jevy je i vzdělávací proces v mateřské škole zaměřený na zdravý způsob života.
 • Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení.
 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.  Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena. 

9.  Zacházení s majetkem školy 

9.1. Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání

 • Při vzdělávacím procesu a při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti šetrně zacházely s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami, pomůckami a nepoškozovali majetek školy. Zároveň jsou vedeny ke spolupodílení se na péči o zpříjemnění interiéru i exteriéru mateřské školy. 

9.2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 • Zákonní zástupci dítěte nedovolí dětem svévolně poškozovat či ničit majetek školy.
 • U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy je vyžadována úhrada od zákonných zástupců dítěte, které poškození způsobilo.
 • Při pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému nebo správnímu pracovníkovi školy.
 • Děti nosí do mateřské školy pouze věci potřebné ke vzdělávacím činnostem, o kterých jsou rodiče informováni, jiné věci do mateřské školy nepatří.
 • Ve všech vnitřních i vnějších prostorách platí přísný zákaz kouření, zákaz manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací.
 • Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.  

10. Spolupráce mateřské školy s rodinou  

 • Rozvíjí se na základě potřeb a zájmu rodičů ve prospěch docházejících dětí. Na škole je registrován Fond rodičů. Na zahajovací schůzce rodiče navrhují finanční příspěvek do fondu rodičů na daný školní rok, a ten je odsouhlasen a je pro rodiče závazný. Informace o přehledu hospodaření je 2x ročně na nástěnkách.
 • Rodiče spolupracují s mateřskou školou a podle svých možností se podílejí na veškerém dění v mateřské škole.
 • Rodiče jsou povinni navštívit odborné vyšetření s dítětem na návrh ředitelky školy.
 • Rodiče jsou povinni ihned hlásit veškeré změny v osobních datech dítěte, zdravotní pojišťovny, telefonické spojení na rodiče, změny adresy aj. učitelkám na třídě.
 • Rodiče mají právo se kdykoli informovat na své dítě u učitelky nebo ředitelky po předchozí domluvě.
 • Veškeré náměty pro další zvelebování prostředí školy jsou vítány.
 • Pokud bude dítě navštěvovat mateřskou školu po dovršení šesti let, musí zákonný zástupce odevzdat potvrzení o odkladu školní docházky ze základní školy.
 • Veškeré informace o dítěti jsou předávány na třídních schůzkách a při individuální konzultacích.
 • Informace o akcích, které probíhají na škole, jak pro děti i rodiče, jsou zveřejňovány na webových stránkách MŠ a na nástěnkách. Každá třída má svůj denní program, který je flexibilní tak, aby mohlo být reagováno na potřeby dětí.  

Nadstandardní aktivity mateřská škola zajišťuje nadstandardní aktivity, o kterých jsou zákonní zástupci informováni na začátku školního roku. Podrobněji je popsáno ve Školním vzdělávacím programu.

11. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

 • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou součástí jedné z kapitol Školního vzdělávacího programu školy a dále specifikována v třídních vzdělávacích programech. Hodnocení výsledků vzdělávání je výsledkem evaluačních činností pedagogů a výstupem těchto činností je portfolio každého dítěte, které je záznamem jednotlivých vzdělávacích pokroků ve vývoji dítěte po dobu docházky dítěte do mateřské školy.

12. Propagace mateřské školy

 • Zákonní zástupci dítěte souhlasí s fotografováním a natáčením videozáznamu dítěte v rámci činností a akcí v mateřské škole a s jejím použitím při prezentaci a propagaci školy (v tisku, v kronice, na internetu apod.).
 • S podpisem řádu školy rodiče souhlasí s umísťováním záznamů /fotografie,videa/ na naše školní webové stránky a k další možné prezentaci školy, včetně výzkumných účelů.

 

13. Další informace

 • V mateřské škole nabízíme poradenské služby v tomto rozsahu:
 • Prevence výchovných a výukových problémů.
 • Děti s potřebou podpůrných opatření.
 • Děti nadané.
 • Spolupráce s poradenskými zařízeními a dalšími školskými institucemi.
 • Spolupráce se zákonnými zástupci rodičů.
 • Logopedická péče a prevence.
 • Speciálně pedagogická péče.
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

14. Závěrečná ustanovení 

14.1  Účinnost a platnost Školního řádu 

Tento Školní řád nabývá platnosti dne 1.9.2017  a jeho účinnost je od 1.9.2017

14.2  Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem

 • Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem Školního řádu.
 • Ředitelka školy zabezpečí seznámení se Školním řádem všechny zákonné zástupce dětí docházejících do této mateřské školy.
 • Jeden výtisk Školního řádu bude vyvěšen na informační tabuli mateřské školy, dále je po jednom výtisku v každé vstupní hale, v elektronické podobě je vložen na internetové stránky školy.
 • Zákonní zástupci jsou informováni o vydání Školního řádu a jsou povinni se s ním seznámit a řídit se jím.
 • Učitelky zajistí seznámení dětí s vybranými pasážemi Školního řádu, forma seznámení musí odpovídat věku a rozumovým schopnostem dětí.
 • Při pozdějším nástupu dítěte do mateřské školy je zákonný zástupce povinen seznámit se s řádem školy nejpozději do 14 dnů od doby nástupu dítěte.
 • Veškeré dodatky, popřípadě změny mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti zabezpečí zaměstnavatel seznámení všech zaměstnanců MŠ s obsahem tohoto Školního řádu a jeho dodatky a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.